ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีรายนามดังต่อไปนี้  ๑.พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ ๒.พระมหาประกาศ  อาภากโร อาจารย์ กรรมการ ๓.ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น กรรมการ ๔.นายศักธินันท์  ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น กรรมการ ๕.นายชาญชัย  เพียงแก้ว อาจารย์ กรรมการ ๖.นายวิจิตร  งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ ๗.นางสาวพิมวดี  คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ผู้ควบคุมงาน มีรายนามดังต่อไปนี้  ๑. นายประกอบ  โยธาฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ๒. นายกิตติ  อ่อนมาก วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน

ขอขอบคุณ ภาพบางส่วนจาก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *