การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยา

Read more

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัย ของส่วนงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๘  กั

Read more

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บรรยายพิเศษ “หลักธรรมในการบริหารราชการ” ภายใต้โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

วันอังคารที่ ๗ &nbsp

Read more

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์ หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education

วันศุกร์ที่ ๓ เดือนก

Read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

Read more