วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
พระเทพสิทธาจารย์ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาล
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
Read more.
นิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้อ
Read more.
คณะบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับกา
Read more.
No Post found
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส เจริญอา
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาจิต พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙,
Read more.
พิธีถวายมุทิตาสักการะปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิต
Read more.
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการท
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาส
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดรา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด