ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต, พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดย พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ video conference google meeting โดยได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ได้เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ๑.พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ประธานกรรมการ, ๒.ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ กรรมการ, ๓.พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินในองค์ประกอบต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อที่ควรปรับปรุงและพัฒนา โดยได้รับผลการประเมินตนเอง ๓.๖๕ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *