วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
กลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) จัดซุ้มแสดงคว
Read more.
ตรวจความคืบหน้าโครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทา
Read more.
ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 256
Read more.
เริ่มดำเนินการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวิท
Read more.
No Post found
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ ดร.ทรงวุ
Read more.
กิจกรรม Workshop การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลาก
Read more.
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา พระเทพสิท
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติ
Read more.
ประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตข
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด