วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ร่วมต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คน
Read more.
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนดู่ และคณะ ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทั
Read more.
ติดตั้งบอร์ดโครงสร้างบุคลากรและบอร์ดประชาสัมพันธ์
Read more.
ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์
Read more.
No Post found
กิจกรรม Workshop การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู
Read more.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ
Read more.
รับการตรวจประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิ
Read more.
ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์
Read more.
โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด