โครงการบัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการสนองงานคณะสงฆ์

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและฝ่ายกิจการนิสิต
โดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานโครงการ
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ผู้จัดทำโครงการ
พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน นักวิชาการศึกษา เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการ
ได้จัดโครงการบัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการสนองงานคณะสงฆ์
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจ
2.เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจในการสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 26 รูป
2) คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 รูป/คน
รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 รูป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *