วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
No Post found
No Post found
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู
Read more.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ
Read more.
รับการตรวจประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิ
Read more.
คณะกรรมการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีกา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
Read more.
ประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
Read more.
อบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด