การประชุม “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัด การประชุม “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาบรรยายพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังของคณะสงฆ์และสังคมต่อการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม”, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาบรรยาย “กระบวนการของโครงการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” และมีการเสวนาเรื่อง “นิสิตมหาจุฬาฯ : อุดมการณ์ บทเรียน การปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม” โดยบุคลากรและนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *