โครการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF

วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เชษฐา จักรไชย และคณะ ได้เป็นวิทยากรบรรยายและ Workshop การจัดทำ มคอ.๓, มคอ.๕, ทดลองปฏิบัติ เขียนแผนการสอนรายวิชา, วิพากษ์การเขียน มคอ.๓ และ มคอ.๕ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวาราวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *