ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ประธานเครือข่าย มจร ภาคอีสาน กล่าวต้อนรับ โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้มีการ Work Shop โดยได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายต่าง เป็นที่ปรึกษาในการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis)ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ รวมถึงการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นยุทธศาสตร์ ,เป้าประสงค์และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีการแบ่งกลุ่ม Work Shop ตามยุทธศาสตร์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) โดยได้แบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ, ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัฒกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ, ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ, ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ, ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการ ช่วงเช้าได้แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ทุกหัวข้อตามโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ และพิธีปิดโครงการฯ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *