พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๕๔ ปี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โซนภาคตะวันออกเฉียงหนือ

ระหว่างวันที่ ๑ &#82

Read more