ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม

โดยมีคณะกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, พระครูพิสัยสารคุณ, ดร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอุฤทธิ์ บุญคะสีทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นางสาวพิมวดี  คำมูล อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ และนาย ธนวัฒน์ ดรพลก้อม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานหลักสูตร เข้าร่วมรับฟัง

ระเบียบการประชุมในครั้งนี้ อาทิเช่น ๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, ๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑๒ อัตรา, ๔.๒ เรื่อง พิจารณาโครงการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๕), ๔.๓ เรื่อง พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) ของ พระวิมาน  คมฺภีรปญฺโญ, ดร. ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *