โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑­๒ มีนา

Read more

โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Read more

กำหนดการโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรม Workshop แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรม Workshop รายงานการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Report) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ สำนัก และวิทยาลัย ในรอบ ๘ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑¬๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Read more

ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2564 และ ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 2 มีนาค

Read more