โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้จัด โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อรับฟังแนวคิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
๒.เพื่อร่วมกันทบทวน SWOTของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
๓.เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้
๔.เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
เป็นประธานเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
ร่วมเสวนา แนะนำแนวคิด ข้อคิดเห็นและทบทวนแผนกลยุทธ์ต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *