ประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษาและประเพณีทอดเทียนโฮม ประจำปี 2563 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

วันที่พฤหัสบดีที่ 18

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์มหาส

Read more