วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประกาศ​สอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2 /2563
Read more.
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
Read more.
3 ขั้นตอน การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
Read more.
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษ
Read more.
กิจกรรม
ภาพบรรยากาศ การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีกา
Read more.
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจ
Read more.
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ จากบริษัท อรัชแลนด์พร็อพเพอร์
Read more.
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๔
Read more.
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาวัตน์ อุปนันท์ นิสิตหลัก
Read more.
ประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงานการปฏิบัติศาส
Read more.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิต
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บุญ หนองพร้า
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมม
Read more.
พิธีรดน้ำศพคุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรม
Read more.
พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนมกราค
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด