วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Read more.
ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
ตารางกิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษ
Read more.
ตารางบรรยายหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Read more.
กิจกรรม
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ “เนื่องในวันรักต้นไม้ป
Read more.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับ
Read more.
โครงการทอดเทียน บำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ และประเพณี
Read more.
ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีกา
Read more.
โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินโครงการปฏิบัต
Read more.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
Read more.
กลุ่มงานบริการการศึกษา(กิจการนิสิต) สำนักงานวิชากา
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศล คุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ ๑๐๐ วัน โยมบิด
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างกุฏิ “สา” มาตุยานุสรณ
Read more.
บุคลากรสำนักงานวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ระบบ Mis การเงิ
Read more.
พิธีฌาปนกิจศพ นางกัลยกร หนองพร้าว(โยมน้องสาว พระเม
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาค
Read more.
ประชุมบุคคลากรประจำสำนักงานวิชาการ ประจำเดือนตุลาค
Read more.
สำนักงานวิทยาลัย Workshop กรอกประเมินคุณภาพส่วนงาน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด