วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนด
Read more.
อบต.คันธารราษฎร์ นำรถฉีดน้ำล้างพื้นรอบอาคาร
Read more.
No Post found
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Read more.
กิจกรรมชี้แจงการทำวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบ
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ก
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ และการ
Read more.
โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด