วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์
Read more.
No Post found
รับการตรวจประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิ
Read more.
คณะกรรมการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีกา
Read more.
Workshop การเขียนรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับวิ
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระเทพสิทธาจารย์ เ
Read more.
ประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
Read more.
อบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด