วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
เริ่มดำเนินการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวิท
Read more.
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนด
Read more.
No Post found
คณะกรรมการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีกา
Read more.
Workshop การเขียนรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับวิ
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระเทพสิทธาจารย์ เ
Read more.
การแข่งขันกีฬา มจร. ประจำปี 2562
Read more.
ประชุมฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตร​และสำนักงานวิชากา
Read more.
ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์
Read more.
โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด