โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ (ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

วันที่  ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ส่วนคลังและทรัพย์สิน พิธีเปิดโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ (ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ได้ทราบกระบวนการตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดทำรายงานการเงินพร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ครบถ้วน  ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

         การนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑.นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, ๒.นางคำกอง ฮาดภักดี นักวิชาการการเงินและบัญชี, ๓.นางสาววัชราภรณ์  เสนาราษฎร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *