ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม ทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑.พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, ๒.ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น, ๓.ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง เลขาคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓, รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมจัดกิจกรรม Workshop โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรร่วมวิเคราะห์ SWOT เป็น ๒ กลุ่ม พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ และนำผลจากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ร่วมกัน ให้เกิดเป็น SWOT ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดของบุคลากร

Facebook Page>> วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวันสุดท้ายของโครงการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม ทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้ ๑.ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น, ๒.ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง เลขาคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓, รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรม Workshop โดยบุคลากรร่วมระดมความคิดวิเคราะห์ SWOT (ต่อ) และร่วมระดมความคิดวิเคราะห์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓

Facebook Page>> วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *