ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ได้เมตตาเป็นประธานและร่วมรับฟังการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑.ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร ประธานกรรมการ ๒.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. กรรมการ ๓.ผศ.สมคิด นันต๊ะ กรรมการและเลขานุการ ได้เมตตาตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในครั้งนี้ โดยการตรวจประเมินได้ทำการตัวประเมินในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมิน พร้อมทั้งเสนอข้อชี้แนะ ข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *