วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
ตารางกิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษ
Read more.
ตารางบรรยายหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Read more.
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
Read more.
กิจกรรม
พระเทพสิทธาจารย์ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาล
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
Read more.
นิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้อ
Read more.
คณะบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับกา
Read more.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
Read more.
กลุ่มงานบริการการศึกษา(กิจการนิสิต) สำนักงานวิชากา
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาส
Read more.
โครการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้อ
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หวาด แผลติตะ คุณแม่
Read more.
ส่งมอบงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
Read more.
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนกันยา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหา
Read more.
โครงการติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบ Mis มหาวิทยาล
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด