วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าฯ
Read more.
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระ
Read more.
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
Read more.
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมจิตอาสานิสิต ปีการศึ
Read more.
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๔ ปี พระเทพสารคาม
Read more.
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนัก
Read more.
พิธีฌาปนกิจ ศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ โยมบิดาของ พระม
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์
Read more.
ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธ
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน ประกัน
Read more.
สำนักงานวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเม
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด