วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ จากบริษัท อรัชแลนด์พร็อพเพอร์
Read more.
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๔
Read more.
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ บัณฑิต รุ่นที่ ๖๖ มห
Read more.
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจา
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผล
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
นิสิตจิตอาสาช่วยทำความสะอาดและเตรียมงานวันบุรพาจาร
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บุญ หนองพร้า
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมม
Read more.
พิธีรดน้ำศพคุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรม
Read more.
พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี
Read more.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารควา
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับ
Read more.
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัต
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด