โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ การเขียนตำราและวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้จัด “โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ การเขียนตำราและวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ การเขียนตำราและงานวิจัย, ๒.เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI, ๓.เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยกับโครงการปฏิบัติศาสนกิจ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิศาลโพธิธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายกิจการนิสิต ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาคเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการดำเนินงานวิจัยกับการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ”

ภาคบ่ายได้รับความเมตตาจาก พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บรูณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยกับโครงการปฏิบัติศาสนกิจ”

โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ รูป/ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *