วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ติดตั้งบอร์ดโครงสร้างบุคลากรและบอร์ดประชาสัมพันธ์
Read more.
ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์
Read more.
No Post found
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบั
Read more.
กิจกรรม Workshop การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ผู
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหา
Read more.
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหา
Read more.
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ม
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด