วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
Read more.
ลงเลขครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รา
Read more.
พิธีถวายมุฑิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต และกิจกรรมว
Read more.
พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาข
Read more.
No Post found
ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ท่
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สา อุทัยสา โยมมารดาของพร
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ ดร.ทรงวุ
Read more.
โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด