วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ “โควิด-19”
Read more.
ประชุมประชาคมเรื่องที่ดินของรัฐ แปลงโคกหนองรักสาธา
Read more.
คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเ
Read more.
กลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) จัดซุ้มแสดงคว
Read more.
No Post found
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Read more.
กิจกรรมชี้แจงการทำวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบ
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ก
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ และการ
Read more.
โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด