ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ ๑๓ ธัน

Read more

ประชุมอบรมพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น ๓ ชั่วโมง เพื่อบรรจุแต่งตั้งพระสอนศีลธรรมใหม่ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมกันกับส่วนงานอื่นๆ ทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวา

Read more

พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เมตตาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาค

Read more