วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
Read more.
การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่
Read more.
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All In One จากบริ
Read more.
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ จากบริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เน
Read more.
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมจิตอาสานิสิต ปีการศึ
Read more.
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ
Read more.
ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา
Read more.
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบั
Read more.
กิจกรรม Workshop การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด