วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
Read more.
ประกาศ​สอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2 /2563
Read more.
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
Read more.
3 ขั้นตอน การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
Read more.
กิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทส
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔
Read more.
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ “เนื่องในวันรักต้นไม้ป
Read more.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับ
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Read more.
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาวัตน์ อุปนันท์ นิสิตหลัก
Read more.
ประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงานการปฏิบัติศาส
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศล คุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ ๑๐๐ วัน โยมบิด
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างกุฏิ “สา” มาตุยานุสรณ
Read more.
บุคลากรสำนักงานวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ระบบ Mis การเงิ
Read more.
พิธีฌาปนกิจศพ นางกัลยกร หนองพร้าว(โยมน้องสาว พระเม
Read more.
ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำห
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาส
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพระอาจาร
Read more.
พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประ
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประส
Read more.
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร
Read more.
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด