Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ img_4367.png
By

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารขึ้นใหม่เพื่อให้การบริหารงานภายในวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) และ (๔) แห่งราชบัญญัติมหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร…

กิจกรรม 44581823_316069759187330_945180705367785472_n
By

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่เพิ่อจัดการทอดกฐินสามัคคีสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม…

กิจกรรม 43573223_309739956486977_905079012336861184_n
By

พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรีสมัยทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

ประชาสัมพันธ์ 39876177_285139002280406_1270128172817448960_n
By

วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานการติดตั้งประตูสแตนเลสและเทพื้นถนน คสล.ทางเข้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น…

กิจกรรม 39267539_279986759462297_2483375851761041408_n
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ และได้รับมอบหนังสือวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป…

ประชาสัมพันธ์ 39206553_278472429613730_7681544868547526656_n
By

ในวันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ขออนุโมทนา กับ คุณแม่ ส.ท.มณีย์ ไชยชนะ จากอำเภอกันทรวิชัย เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ณ…

ประชาสัมพันธ์ 38891146_274550023339304_3686686380835995648_n
By

คุณแม่เพียร พ่อเกตุ รักษาศิลป์ เป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปีมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม 38703204_290453141718717_8917545282770567168_n
By

วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น…

1 2 3 4