วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
Read more.
ประกาศ​สอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2 /2563
Read more.
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
Read more.
3 ขั้นตอน การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
Read more.
กิจกรรม
การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าฯ
Read more.
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระ
Read more.
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
Read more.
ลงเลขครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รา
Read more.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิต
Read more.
พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสัง
Read more.
โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด
Read more.
พิธีถวายรางวัลเชิดชูเกียรตินาคธรรมจักร คนดีศรีเมือ
Read more.
โครการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้อ
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หวาด แผลติตะ คุณแม่
Read more.
ส่งมอบงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเ
Read more.
มจร มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระด
Read more.
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.