วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ขั้นตอนการสอบออนไลน์ Mcu e-testing
Read more.
รายชื่อนิสิตที่ยังไม่เข้าทดสอบระบบการสอบวัดผลข้อสอ
Read more.
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
Read more.
เรื่อง นโยบายและมาตรการการทำงานบุคลากรในสถานการณ์ก
Read more.
กิจกรรม
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์
Read more.