วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานรับการตรวจประเม
Read more.
ประกาศหยุดการเรียนการสอนเทศการเข้าพรรษา วันที่ 4 &
Read more.
เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระ
Read more.
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Read more.
กิจกรรม
คณะกรรมการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีกา
Read more.
Workshop การเขียนรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับวิ
Read more.
ประชุมปรึกษาหารือสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดมหาสา
Read more.
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Read more.