วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปี พ.
Read more.
พิธีเซ็นต์สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในกา
Read more.
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มา
Read more.
กิจกรรม
ประชุมประชาคมเรื่องที่ดินของรัฐ แปลงโคกหนองรักสาธา
Read more.
คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเ
Read more.
กลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) จัดซุ้มแสดงคว
Read more.
ตรวจความคืบหน้าโครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทา
Read more.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
Read more.
กลุ่มงานบริการการศึกษา(กิจการนิสิต) สำนักงานวิชากา
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาส
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สา อุทัยสา โยมมารดาของพร
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ ดร.ทรงวุ
Read more.
กิจกรรม Workshop การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลาก
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
Read more.
ประชุมรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานที่วิท
Read more.
ประชุมคณะผู้บริหารและประธานหลักสูตร ประจำวิทยาลัยส
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเ
Read more.
มจร มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระด
Read more.
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.