วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
Read more.
ประกาศ​สอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2 /2563
Read more.
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
Read more.
3 ขั้นตอน การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
Read more.
กิจกรรม
งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ “พัฒนาปัญ
Read more.
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจั
Read more.
โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้
Read more.
พระเทพสิทธาจารย์ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาล
Read more.
ประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงานการปฏิบัติศาส
Read more.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิต
Read more.
พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสัง
Read more.
โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท
Read more.
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนัก
Read more.
พิธีฌาปนกิจ ศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ โยมบิดาของ พระม
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสมศักดิ์ จันทะกล บิดาขอ
Read more.
ประชุมสำนักเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการตรวจประเมินค
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหาร
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนกันยา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพระอาจาร
Read more.
พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร
Read more.
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเ
Read more.
มจร มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระด
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด