ประชาสัมพันธ์
0

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ -ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา -หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม
0

การประชุมสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

การประชุมสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี…