วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ระหว่างว
Read more.
ประกาศหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 26 –
Read more.
ประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ใ
Read more.
การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที
Read more.
กิจกรรม
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนด
Read more.
อบต.คันธารราษฎร์ นำรถฉีดน้ำล้างพื้นรอบอาคาร
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
นิสิตจิตอาสาช่วยทำความสะอาดและเตรียมงานวันบุรพาจาร
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
ประชุมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66 ปีการศึกษา 25
Read more.
ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา
Read more.
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบั
Read more.
กิจกรรม Workshop การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป
Read more.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเ
Read more.
เข้าร่วมสัมมนาเรื่องกิจการพระพุทธศาสนาในยุควิถีชีว
Read more.
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเ
Read more.
มจร มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระด
Read more.
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.