วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ผังการจัดที่นั่งพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2563
Read more.
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกา
Read more.
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Read more.
ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
กิจกรรม
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ บัณฑิต รุ่นที่ ๖๖ มห
Read more.
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจา
Read more.
พิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบั
Read more.
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทส
Read more.
พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสัง
Read more.
โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด
Read more.
โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินโครงการปฏิบัต
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที
Read more.
ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที
Read more.
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๗ ปี พระราชพรหมจริยคุณ
Read more.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลั
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเน
Read more.
ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำห
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาส
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด