วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เ
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อน
Read more.
ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยส
Read more.
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
Read more.
กิจกรรม
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๕
Read more.
พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสา
Read more.
พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต แ
Read more.
พิธีกฐินพระราชทาน วัดมหาชัย พระอารามหลวง
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ การเขีย
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อ
Read more.
โครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Read more.
ประชุมตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร ทุกชั้นปี เรื่อง “ก
Read more.
พิธีฌาปนกิจศพ นางสาวสมการ หนองพร้าว โยมน้องสาว พระ
Read more.
พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาข
Read more.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใ
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสารคาม
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้าง
Read more.
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน ระ
Read more.
ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
Read more.
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพระอาจาร
Read more.
พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประ
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประส
Read more.
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร
Read more.
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด