พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับส่วนงานภายนอก

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖  พระธรรมวัชราจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  ลงกรณราชวิทยาลัย ประธานศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  โดยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับส่วนงานภายนอก เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑-๒-๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม มีปัญญา ทักษะการคิด และมีความสุขในการเรียนรู้ และเพื่อให้การดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในอย่างแท้จริง ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *