วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ขั้นตอนการสอบออนไลน์ Mcu e-testing
Read more.
รายชื่อนิสิตที่ยังไม่เข้าทดสอบระบบการสอบวัดผลข้อสอ
Read more.
กิจกรรม
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ
Read more.
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทย
Read more.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิต
Read more.
พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสัง
Read more.
โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด
Read more.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเท
Read more.
ฉลองกุฐิ “อุ้ย-สา” บุรพการยานุสรณ์ พระเทพสิทธาจารย
Read more.
โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการของบุคลากร
Read more.
โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเส
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกร
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างอ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด