วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ขั้นตอนการสอบออนไลน์ Mcu e-testing
Read more.
รายชื่อนิสิตที่ยังไม่เข้าทดสอบระบบการสอบวัดผลข้อสอ
Read more.
กิจกรรม
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ “เนื่องในวันรักต้นไม้ป
Read more.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับ
Read more.
โครงการทอดเทียน บำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ และประเพณี
Read more.
ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีกา
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาส
Read more.
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
Read more.
โครงการบัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการสนองงานคณะสงฆ์
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผล
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูคัมภีรกิตติคุณ
Read more.
สวัสดีปีใหม่ สส. สุทิน คลังแสง
Read more.
พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
Read more.
สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ นายอุฤทธิ์ บุญคะสี
Read more.
ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดรา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาค
Read more.
ประชุมบุคคลากรประจำสำนักงานวิชาการ ประจำเดือนตุลาค
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด