วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ตารางกิจกรรม Homeroom ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษ
Read more.
ตารางบรรยายหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Read more.
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
Read more.
เลื่อนรับปริญญาจากสถานการณ์โควิด
Read more.
กิจกรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจา
Read more.
พิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบั
Read more.
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทส
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔
Read more.
โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินโครงการปฏิบัต
Read more.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
Read more.
กลุ่มงานบริการการศึกษา(กิจการนิสิต) สำนักงานวิชากา
Read more.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลั
Read more.
“พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลอายุ ๔๓ ปี” พร
Read more.
ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์, ดร.
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาจิต พระครูโพธิธรรมานุศาสก์, ดร. เจ้า
Read more.
ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำห
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาส
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด