ประวัติเทพสิทธาจารย์

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล
พระธรรมวัชราจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโท/อุทัยสา)
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านหนองบัว ตำบลวังแสงอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดมหาชัย ถ.ศรีราชวงศ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
อีเมล/เบอร์โทร
ตำแหน่งทางวิชาการ
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
เจ้าอาวาสวัดมหาชัย ,เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
-นักธรรมชั้นเอก
-พธ.ม (กิตติศักดิ์)
-ปร.ด (กิตติศักดิ์)
-พธ.ด (กิตติศักดิ์)
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นเจ้าคณะอำเภอแกดำ
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น ผอ. หน่วยวิทยบริการ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ผลงานทางวิชาการ