ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมดังนี้ ๑.พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง, ๒.นายเอกพงษ์ สุภาพ พนักงานวิศวกรโยธา กรรมการ, ๓.พระปลัดทินพล ชยาภิภู นักวิชาการศึกษา กรรมการ, ๔.ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ อาจารย์ กรรมการ, ๕.นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมได้มีการประชุมในวาระต่าง อาทิเช่น ๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งความเป็นมาในการของบประมาณอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม, ๑.๒.๒ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, ๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, ๔.๑ เรื่อง พิจารณาการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *