ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และระบบ Mcu E-meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในการประชุม ,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกรูป/ท่าน ได้ประชุมรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละสำนักงาน, หลักสูตร, กลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอประเด็นต่างๆ แจ้งในที่ประชุม อาทิเช่น แจ้งประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงบประมาณค่าธรรมเนียมจากการศึกษาและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔, แจ้งประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และการรับค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid -19) ,สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม ขออนุญาตปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”, สรุปยอดนิสิตที่สมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้น  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *