อบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล (Facebook ,Line OA)

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม  วชิรปญโญ ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล (Facebook  ,Line OA) โดยนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานในพิธี ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดจัดอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อให้หลักสูตรทุกระดับสามารถดำเนินการผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องน่าสนใจ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายพระภิกษุ สามเณร และประชาชนในยุคดิจิทัล ทั้งด้านการนำเสนอเนื้อหาที่จะต้องมีความสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เป็นการลำดับเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรม และรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและผู้สนใจศึกษา สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับพระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน (คฤหัสถ์) ทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับต่างๆ และโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร บน Social media เช่น Line  facebook  Google  YouTube โดย นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ ท่าน ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน นักวิชาการศึกษา, นายสกุลศักดิ์ จันทะกล เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  นายจตุรภัทร สืบสาย นักจัดการงานทั่วไป

การจัดอบรมในครั้งนี้  มีจำนวนผู้อบรมและวิทยากร  รวมทั้งหมด ๓๘ รูป/คน ระหว่างเวลาในการจัดอบรม ๒ วัน  ตั้งแต่ในระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่สองและเป็นวันสุดท้ายของการอบรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัล (Facebook ,Line OA) โดย นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่จำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน นักวิชาการศึกษา, นายสกุลศักดิ์ จันทะกล เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายจตุรภัทร สืบสาย นักจัดการงานทั่วไป และได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในการปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้อบรมและวิทยากร รวมทั้งหมด ๓๘ รูป/คน ระหว่างเวลาในการจัดอบรม ๒ วัน ตั้งแต่ในระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *