คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ศาลาปฏิบัติธรรม พระเทพเมธี อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีวัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะภาค ๙ จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด )ภายใต้ความอุปถัมภ์ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูวรธรรมธัช เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระราชพรหมจริยคุณ  เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระศรีสุทธิเวที เลขานุการผู้รักษาการเแทนเจ้าคณะภาค ๙ พระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสว้ดขุนพรหมดำริ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พระสังฆาธิการ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ครั้งนี้

เวลา ๑๐.๑๐ น. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ ได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๓ ตัว

จากนั้น พระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้มอบถวายศาลาปฏิบัติธรรม พระเทพเมธี อนุสรณ์ ๑๐๐ ปีวัดขุนพรหมดำริ แด่ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ และประกอบพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ลำดับต่อไป

ตามที่มหาเถรสมาคม มีนโยบายส่งสริมพระภิกษุให้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักวิปัสสนากรรมฐาน โดยการได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในหลักวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อจักได้ทำหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำอยู่ตามวัดที่จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓

ในการนี้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะภาค ๙ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีกำหนดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ดังนี้ ๑.จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๕ รูป ๒.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๘ รูป ๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๐ รูป ๔.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๘ รูป รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๘ รูป โดยมีพระเถรานุเถระ มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ถวายความรู้ ฝึกสอน ฝึกอบรม และนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมมฐานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาตามที่กำหนด และ ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสว้ดขุนพรหมดำริ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ในการดำเนินการเรื่องสถานที่ และอุบาสกอุบาสิกาวัดขุนพรหมดำริ

ขอบคุณภาพและข่าวจาก https://rdkknews.blogspot.com/2020/12/blog-post_2.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *