การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล”

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
เรื่อง “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล”
วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หอประชุมชั้นล่าง อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธานในงาน
พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยากรโดย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์
อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ แนวคิดและ
เทคนิคการสอนออนไลน์ Application for online learning
(Zoom /MS-team/Meet)
และการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ (Google form)”

ทั้งนี้วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ได้มอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ ท่าน
๑.พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.นายชาญชัย เพียงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำเทคนิคต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามต่อไป

กำหนดการ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล”>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *