ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์

ตามที่ส่วนงานของท่านได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและขออนุมัติโครงการเปิดสอน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ต่อคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและพิจารณาเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน โดยคณะกรรมการ ประจําคณะสังคมศาสตร์ได้กําหนดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

เพื่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน จึงขอให้ส่วนงานของท่านได้ส่งผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒ รูป/คน เข้าชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติหลักสูตรและขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ต่อคณะกรรมการประจํา คณะสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐๙-๒๔๒๑-๑๒๙๘ เป็นผู้ประสานงาน

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้มอบหมายคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๓ ท่าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่
๑.ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒.นายชาญชัย เพียงแก้ว เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๓.ดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

บันทึกข้อความขอให้ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *