ประชุมประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ประกันคุณภาพการศึกษา 2563

ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ใช้ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนด ดังนี้

๑.ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร เดิม ๑๔ ตัว เพิ่ม ๑ ตัว รวม ๑๕ ตัว

 • บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒.ตัวบ่งชี้ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เดิม ๑๓ ตัว เพิ่ม ๘ ตัว รวม ๒๑ ตัว

 • หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน
 • ผลการประเมิณบัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
 • งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
 • ผลของการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข้งแก่ชุมชน (smart community)
 • ผลของการสืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร้างสรรค์
 • ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
 • ผลการดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ผลงานด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

๓.ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย เดิม ๑๓ ตัว เพิ่ม ๘ ตัว รวม ๒๑ ตัว

 • หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน
 • ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
 • งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
 • ผลการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน (smart community)
 • ผลของการสืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสร้างสรรค์
 • ความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
 • ผลการดำเนินการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ผลงานด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *