โครงการกิจกรรเสริมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ร่วมจัด “โครงการกิจกรรเสริมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ณ ห้องสมุดตักสิลา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์” โดยมีนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *