โครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจง ทบทวน สร้างความเข้าใจในบทบาทพระสอนศีลธรรม และสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑-๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นต้น เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางพัฒนาจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาวิธีการแก้ไข เสนอแนะวิธีการสอนและการปฏิบัติตนในการเป็นพระสอนศีลธรรม อีกทั้งเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทั่วถึงคลอบคลุมพื้นที่ สถานที่จัดประชุมสัมมนา วัดโสกคลอง บ้านโสกคลอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง จำนวน ๖๙ รูป

Facebook Page>> วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจง ทบทวน สร้างความเข้าใจในบทบาทพระสอนศีลธรรม และสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑.ดร.จเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.มค.เขต 3, ๒.พระครูปริยัติจันทสาร เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน, ๓.นายชยชัย สายแสง ผอ.กลุ่มส่งเสริม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก พระครูสุตวิชัยธรรม,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน  ณ วัดกลางเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม จำนวน ๘๔ รูป

Facebook Page>> วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓ เขตอำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอแกดำ เพื่อชี้แจง ทบทวน สร้างความเข้าใจในบทบาทพระสอนศีลธรรม และสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑.นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สพม.มหาสารคาม, ๒.นางสาวอรชุลี สุวรรณผา ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.เขต ๑, ๓.นายทวิช วรรณทาป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วัดขุนพรหมดำริ  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอเมืองมหาสารคาม ๕๙ รูป, อำเภอแกดำ ๓๖ รูป, รวมทั้งสิ้น ๙๕ รูป

Facebook Page>> วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔ เขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาดูน อำเภอนาเชือก และอำเภอยางสีสุราช เพื่อชี้แจง ทบทวน สร้างความเข้าใจในบทบาทพระสอนศีลธรรม และสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้ ๑.พระครูปริยัติพัฒโนดม เจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, ๒.นางกิตติภูมิ สาชะรุง  ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต ๒, ๓.นายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม, ๔.พระครูปริยัติสารธรรม ผอ.รร.วัดป่านาเชือก ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วัดพยัคฆภูมิวนาราม ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ๒๕ รูป, อำเภอวาปีปทุม ๑๗ รูป, อำเภอนาดูน ๔ รูป, อำเภอนาเชือก ๓๙ รูป, และอำเภอยางสีสุราช ๑๖ รูป, รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ รูป

Facebook Page>> วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อชี้แจง ทบทวน สร้างความเข้าใจในบทบาทพระสอนศีลธรรม และสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิสัยสารคุณ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยาวัตรพระสอนศีลธรรม” และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑.พระครูโกสุมวิหารการ เจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย, ๒.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.เขต ๓, ๓.นายทวิช วรรณทาป สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอโกสุมพิสัย จำนวน ๗๖ รูป

Facebook Page>> วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *