ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจําปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และระบบออนไลน์ Zoom meeting นำโดย พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน ๓ รูป/ท่าน ดังนี้ ๑. ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ ประธาน, ๒. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. กรรมการ, ๓. ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินได้มีการตรวจประเมินในองค์ประกอบต่างๆ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน พร้อมมีการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต, สัมภาษณ์อาจารย์/นักวิจัย, สัมภาษณ์บุคลากรและผู้บริหาร เป็นต้น

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจําปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และระบบออนไลน์ Zoom meeting ในการตรวจประเมินในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน และนำเสนอผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>> วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565

Facebook Page>> วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *