พิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วม “พิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๔” ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๕ รูป สำเร็จการศึกษา มีรายชื่อเข้ารับปริญญาบัตร ดังต่อไปนี้ ๑.พระมหาอรรถพงษ์  สิริโสภโณ ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๒.พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓.พระครูปัจฉิมวรานุกูล อาภสฺสโร อดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ๔.พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ๕.พระครูอนุกูลปริยัติการ, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รูป ดังต่อไปนี้ ๑.พระครูสารกิจประยุต, ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ๒.พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ผู้รับเข็มเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑ ท่าน ดังต่อไปนี้ ๑.คุณแม่มาลัยจรัส ศรีรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ มา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *